Schválené stanovy

Stanovy spolku

Čl.1
Název, sídlo, působnost a charakter spolku.
1/ Název spolku:  Automotosprint ČR z.s.
2/ Sídlo spolku:   Seč, Sídliště 9. května 317, 538 07
3/Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na další organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
4/ Charakter spolku: spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012, občanský zákoník.
5/ Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení.

Čl. 2
Cíle činnosti spolku
1/ Umožnit příznivcům automobilového a motocyklového sportu v rámci aktivního využívání jejich volného času účastnit se rychlostních závodů na uzavřené trati, v uzavřeném prostoru, které bude spolek sám pořádat.
2/ Popularizovat tento druh motoristického sportu mezi širokou veřejností.
3/ Přispívat k vědomí odpovědnosti závodníků za bezpečnou jízdu dle daných pravidel a to nejen při vlastních závodech, ale i v běžném silničním provozu.

Čl. 3
Formy činnosti spolku

1/ Pořádání série rychlostních automobilových a motocyklových závodů – převážně na 1/4 míle – na pronajatých plochách, které jsou k tomuto účelu vhodné, zejména na letištích po celé České republice, ve spolupráci s příslušnými orgány.                                                                              

2/ Praktická činnost při přípravě i vlastní organizaci průběhu a vyhodnocení závodů  a to  zejména v oblasti bezpečnosti  pro závodníky i diváckou veřejnost.
3/ Při závodech a dalších ukázkových akcích, sloužících k popularizaci motoristického sportu, zabezpečovat propagaci i za využití  audiovizuálních programů a zabezpečení potřebného zázemí pro závodníky i návštěvníky těchto akcí.
4/ V rámci charitativní činnosti spolku umožnit účast zdravotně či sociálně znevýhodněných osob na akcích pro tyto osoby vhodných, formou patronátu nad některým ze zařízení pro tyto osoby v blízkém okolí sídla spolku.
5/ Provozování webových stránek /www.automotosprint.cz/, sloužících k propagaci spolku a jeho činnosti a k informovanosti členů o akcích spolku a jejích výsledcích.
6/ Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy spolku či pronajímaných sportovišť.

Čl. 5
Členství ve spolku
1/ Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné připomínky ze strany ostatních osob.
2/Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let.
3/ Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činnosti, dodržování převzatých závazků vůči spolku a důstojné jednání a reprezentování spolku.
4/ Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Ta musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo telefonu nebo e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
5/ Člen spolku má právo :
– podílet se na veškeré činnosti spolku a být o této činnosti informován
– obracet se na předsedu spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
– volit předsedu
– posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku
– kdykoliv členství ve spolku ukončit

7/ Člen spolku je povinen:
– dodržovat stanovy spolku
– hájit dobré jméno spolku
– svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen a to bez zbytečného odkladu
– respektovat rozhodnutí orgánu spolku
– platit členský příspěvek
– hájit zájmy motoristického sportu a dodržovat jeho předpisy
– sdělovat předsedovi spolku změny údajů uvedených v přihlášce

Čl. 6
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
1/ oznámením člena o ukončení členství ve spolku
2/ úmrtím
3/ vyloučením pro hrubé porušení stanov
4/ nedodržením zásad bezpečnosti při akcích spolku
5/ neúčastí na třech po sobě jdoucích členských schůzích spolku

Čl. 7
Orgány spolku   

Orgány spolku jsou: členská schůze, předseda a jednatel.

1/ Členská schůze:
– je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně
– členskou schůzi svolává předseda spolku a to nejméně 30 dnů před vlastním zasedáním
– členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů
– členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů
– členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně 1/2 členů spolku a to ve lhůtě do 30 dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější                                                                             

– členská schůze volí předsedu spolku na období 5 let.
– členská schůze schvaluje: zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulé období
– členská schůze určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

2/ Předseda spolku:                                                                                                                       

– je statutárním a výkonným orgánem spolku
– jeho funkční období je pět let                                                                                                       

– jmenuje jednatele spolku a odvolává ho z funkce                                                                         

– v případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti předsedy spolku, pověřuje řízením spolku jednatele spolku                                                                                                                                           

– přijímá členy spolku a rozhoduje o jejich vyloučení                                                                                                                                         

– za svoji činnost se zodpovídá členské schůzi spolku
– řídí činnost spolku po celé volební období                                                                                    

– připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období, které pak předkládá členské schůzi
– jedná jménem spolku a zastupuje ho navenek
– činí veškeré potřebné právní úkony k zajištění činnosti a poslání spolku a podepisuje smlouvy a dohody
– pověřuje písemnou plnou mocí osoby k samostatnému jednání jménem spolku
– vede seznam členů spolku a další potřebné evidence                                                                   

– schvaluje výši členských příspěvků
– výkon funkce předsedy spolku začíná dnem zvolení a končí dnem, dohody, ukončením volebního období, úmrtím a zánikem spolku
– propaguje spolek a jeho aktivity na veřejnosti

Čl. 8
Hospodaření spolku
1/ Spolek je neziskovou organizací.
2/ Za hospodaření spolku zodpovídá předseda spolku, vede ho jednatel spolku                               

3/ Příjmy spolku tvoří:
– členské příspěvky
– dary od fyzických a právnických osob
– dotace a granty
– příjmy ze vstupného na akce spolku
– startovné od závodníků                                                                                                               

– z pronájmu reklamních ploch
– poplatky za propagaci jiných fyzických a právnických osob na akcích spolku
4/ Výdaje spolku jsou vynakládány v souladu s posláním a formami činnosti spolku a jsou vždy podloženy odpovídajícími účetními doklady.
5/ S výsledky hospodaření a účetní uzávěrkou seznamuje předseda spolku své členy každoročně na první členské schůzi v novém kalendářním roce.

Čl. 9
Zánik spolku
Spolek zaniká:
1/ Dobrovolným rozpuštěním spolku nebo sloučení s jiným spolkem na základě rozhodnutí předsedy spolku.
2/ Rozhodnutím příslušného soudního orgánu.
3/ Případný zbylý majetek spolku po jeho likvidaci bude na základě rozhodnutí předsedy spolku předán neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení.
1/ Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2/ Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi spolku dne 25. ledna 2014.
3/ Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku spolků u krajského soudu.

Vypracoval:
Jiří Nikl – zakladatel spolku

`