Ustalone statuty

Statuty stowarzyszenia

Artykuł nr.1
Nazwa, siedziba, działalność i charakterystyka stowarzyszenia.
1/ Nazwa stowarzyszenia: Automotosprint ČR z.s.
2/ Siedziba stowarzyszenia: Seč, Sídliště 9. května 317, 538 07
3/ Stowarzyszenie działa na całym terytorium Czeskiej republiki, nie jest podzielone na inne organizacyjne jednostki – całe stowarzyszenie lokalnie odpowiedną jednostką organizacyjną.
4/ Charakterystyka stowarzyszenia: stowarzyszenie jest osobą prawną w rozumieniu ustawy nr 89/2012 kodeksu cywilnego.
5/ Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niepaństwowym, niezyskowym i niepolitycznym stowarzyszeniem osób fizycznych bez względu na ich płeć, wykształcenie, rasę, przynależność państwową, wiarę i przekonania polityczne.

Artykuł nr. 2
Cele czynności stowarzyszenia
1/ Umożliwić fanom sportu samochodowego i motocyklowego w ramach aktywnego wykorzystania
ich wolnego czasu uczestniczyć w wyścigach na zamkniętym torze, na ograniczonej przestrzeni, które organizuje samo stowarzyszenie.
2/ Popularyzować ten rodzaj sportu motorowego wśród ogółu społeczeństwa.
3/ Przyczyniać się do poczucia odpowiedzialności za bezpieczną jazdę zawodników zgodnie z zasadami nie tylko podczas wyścigów, ale także w zwykłym ruchu ulicznym.

Artykuł nr. 3
Formy działalności stowarzyszenia
1/ Organizuje serię szybkich wyścigów samochodowych i motocyklowych – przeważnie  na 1/4 mili na wynajętych obszarach, które są do tego celu dostosowane, zwłaszcze na lotniskach w całej Czeskiej republice we spółpracy z odpowiednimi organami.
2/ Czynności związane z przygotowaniem i organizowaniem wyścigów oraz ich oceną, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa zawodników oraz publiczności.
3/ Podczas wyścigów i innych pokazów, które służą do popularyzacji sportu motorowego, zabezpieczać promocję z użyciem programów audiowizualnych oraz zapewniać niezbędne zaplecze dla sportowców oraz widzów.
4/ W ramach działalności charytatywnej stowarzyszenia umożliwić udział osób niepełnosprawnych lub osób w niekorzystnej sytuacji społecznej na akcjach dla nich odpowiednich, formą patronatu w niektórym z objektów dla tych osob dostosowanych w bliskiej okolicy siedziby stowarzyszenia.
5/ Administracja stron internetowych /www.automotosprint.cz/, które służą do propagacji stowarzyszenia, jego czynności oraz udzielania informacji o imprezach stowarzyszenia i ich wynikach.
6/ Udział w procedurach administracyjnych i innych postępowaniach, które mogą mieć wpływ na interesy stowarzyszenia lub wynajmowanych objektów sportowych.

Artykuł nr. 4
Członkowstwo w stowarzyszeniu
1/ Członkiem założycielskim stowarzyszenia jest osoba fizyczna, wobec której członkostwu nie były wzniesione uzasadnionie zarzuty przez inne strony.
2/ Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
3/ Warunkiem członkostwa jest zgoda ze statutem stowarzyszenia, która jest wyrażona pisemnie we wniosku, wsparcie w osiąganiu celów i czynności, dotrzymywanie przejątych zobowiązań wobec stowarzyszenia oraz godne postępowanie i reprezentowanie stowarzyszenia.
4/ Członkostwo rozpoczyna się w dniu, w którym przewodniczący stowarzyszenia zdecyduje się przyjąć wnioskodawcę na podstawie pisemnego wniosku. Musi zawierać on imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu lub adres e-mailowy, daty podania wniosku oraz własnoręczny podpis wnioskodawcy.
5/ Prawa członka:
-uczestniczyć we wszystkich działaniach stowarzyszenia i być informowany o tych działaniach
-zwracać się do przewodniczącego stowarzyszenia z pomysłami, sugestiami i skargami
-wybierać przewodniczęcego
-rozpatrywać i uchwalać sprawozdania o czynności stowarzyszenia oraz gospodarowaniu stowarzyszenia
-kiedykolwiek członkostwo ukończyć

                                                                                                
6/Obowiązki członka:
-przestrzegać statusu stowarzyszenia
-bronić dobrego imienia stowarzyszenia
-sumiennie wykonywać zlecone obowiązki bez zbędnej zwłoki
-respektować decyzje stowarzyszenia
-uiścić opłatę członkowską
-bronić interesów sportu motoryzacyjnego oraz stosować się do jego przepisów
-w wypadku zmian danych we wniosku informować przewodniczącego

Artykuł nr. 5
Wygaśnięcie członkostwa

Członkostwo w stowarzyszeniu wygasa:
1/ oznajmieniem członka o ukończeniu członkostwa
2/ zgonem
3/ wykluczeniem z powodu rażącego naruszenia statusu stowarzyszenia
4/ nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na imprezach stowarzyszenia
5/ nieobecnością w trzech po sobie idących zebraniach stowarzyszenia

Artykuł nr. 6
Organy stowarzyszenia                                                                                                                     

Organami stowarzyszenia są: zgromadzenie członkowskie, przewodniczący i sekretarz.

1/ Zgromadzenie członkowskie:
- jest najwyższym organem stowarzyszenia, spotyka się co najmniej raz w roku
- zebranie członkowskie zwoływane jest przez prezesa stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem
- zgromadzenie jest zdolne podejmować decyzje bez wzlędu na liczbę obecnych
- zgromadzenie przyjmuje podjęcie decyzji przez glosowanie. Dla przyjęcia decyzji jest potrzebna zgoda większej połowy obecnych członków
- zebranie członkowskie zwoływane jest również wtedy, kiedy zażąda o to pisemnie połowa członków stowarzyszenia a to w czasie do 30 dni, o ile we wniosku nie jest postawiony termin póżniejszy
- zgromadzienie wybiera przewodniczącego stowarzyszenia na okres 5 lat
- zgromadzenie zatwierdza: raport o działalności i gospodarowaniu stowarzyszenia za okres przeszły
- zgromadzenie zatwierdza formy oraz konkretyzację czynności na następny okres

2/ Przewodniczący stowarzyszenia:                                                                                                    

– jest ustawowym i wykonawczym organem stowarzyszenia
– okres funkcji trwa 5 lat                                                                              
– powołuje i odwołuje sekretarza stowarzyszenia z funkcji                                                                         
– w razie choroby, długotrwałej nieobecności przewodniczącego stowarzyszenia powierza kierowaniem stowarzyszenia sekretarza                                                                                                                                  
– prowadzi nabór członków stowarzyszenia oraz decyduje o ich wykluczeniu                                                                                                                                   
– za swoją pracę odpowiada przed zgromadzeniem stowarzyszenia
– kieruje działalnością stowarzyszenia w przeciągu całego okresu wyborów                                                                    
– przygotowuje roczne sprawozdanie o działalności i gospodarzeniu za ubiegły rok, które następnie przekazuje zgromadzeniu
– działa w imieniu stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
– wykonuje wszelkie potrzebne działania prawne w celu zapewnienia działalności oraz celów stowarzyszenia i podpisuje umowy
– na podstawie pisemnego pełnomocnictwa deleguje osoby do samodzielnego działania w imieniu stowarzyszenia
– prowadzi wykaz członków stowarzyszenia oraz inne niezbędne ewidencje                                                        
– zatwierdzania wysokości składek członkowskich
– wykonywanie fukncji przewodniczącego stowarzyszenia rozpoczyna się i kończy dniem umowy, ukończeniem okresu wyboru, zgonem lub rozwiązaniem stowarzyszenia
– propaguje stowarzyszenie i jego działalność

Artykuł nr. 7
Zarządzanie finansami stowarzyszenia
1/ Stowarzyszenie jest organizacją niedochodową
2/ Za zarządzanie finansami stowarzyszenia odpowiada przewodniczący stowarzyszenia, prowadzi je sekretarz                          
3/ Do dochodów stowarzyszenia wchodzą: 
– składki członkowskie
– dary od osób fizycznych i prawnych
– dochody ze sprzedaży biletów na imprezy stowarzyszenia
– příjmy ze vstupného na akce spolku
– wpisowe uczestników zawodów                                                                                                             
– za wynajem powierzchni reklamowej
– opłaty za promowanie innych osób fizycznych i prawnych na imprezach stowarzyszenia
4/ Wydatki stowarzyszenia są uiszczone w zgodzie z misją i formami czynności stowarzyszenia i są zawsze poparte odpowiednimi dokumentami księgowymi
5/ Z wynikami zarządzania finansami oraz bilansem zapoznaje przewodniczący członków stowarzyszenia każdego roku na pierwszym spotkaniu w nowym roku kalendarzowym

Artykuł nr. 8
Rozwiązanie stowarzyszenia
Stowarzyszenie rozwiązuje się:
1/ Poprzez dobrowolne rozwiązanie stowarzyszenia albo poprzez połączenie z innym stowarzyszeniem na podstawie decyzji przewodniczącego stowarzyszenia
2/ Decyzją odpowiedniego organu sądowego
3/ Ewentualny pozostały majątek stowarzyszenia po jego likwidacji będzie na podstawie decyzji przewodniczącego stowarzyszenia przekazany niedochodowej osobie prawnej, której cele są bliskie celom tego stowarzyszenia

Artykuł nr. 9
Postanowie końcowe:
1/ Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem stowarzyszenia kierują się powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
2/ Statut został uchwalony na inauguracyjnym posiedzeniu członków stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2014 r.
3/ Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze publicznym stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym.

Sporządził:
Jiří Nikl – założyciel stowarzyszenia

`