Technické předpisy 2020

I. Kategorie „Street“

1. Všeobecně

Jsou to všechna sériově vyráběná osobní vozidla, která jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Závodník musí předložit při technické přejímce vozidla technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Vozidlo nemusí mít průkaz sportovního vozidla.


2. Rozměry a hmotnosti

2.1 Rozměry

Rozměry vozidla musí být shodné s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. Jsou dovolené aerodynamické prvky, které jsou homologovány pro použití na pozemních komunikacích.

2.2 Hmotnost

Minimální hmotnost vozidla je daná údajem uvedeným v technickém průkaze vozidla s tolerancí 5%. Tato hmotnost musí byt dodržena v průběhu závodu.

3. Motor

3.1 Všeobecně

Je možné použít sériový motor zapsaný v TP vozidla. Je povolena záměna motoru a to pouze za motor, který byl k dané modelové řadě auta vyráben i když tento není zapsán v TP.  Vozidlo se v tomto případě nezařazuje podle TP, ale vždy podle aktuálnich úprav na vozidle. Při přestavbě musí vozidlo splňovat všechny technické předpisy kategorie street. Poloha a typ pohonu (FWD,RWD,AWD) musí zůstat zachovány. Použití hybridního pohonu je povoleno v případě, že je jim vozidlo vybaveno i sériově. 

Zabudované vstřikování vody (směs vody a alkoholu) je povoleno a není bráno jako přeplňování.

3.2 Objem

Záměna motoru a změny přeplňování musí být nahlášeny technickému komisaři při technické přejímce vozidla. Technický komisař zařadí vozidlo do třídy podle provedených změn.

3.3 Přeplňování

Úprava výkonu motoru s doplněním jakéhokoli typu přeplňování a jejich kombinací je povoleno (turbo, nitro, kompresor).

3.4 Výfukový systém, katalyzátor

Je dovolená úprava výfukového systému, přičemž poloha a ukončení výfukového systému musí být identická se sériovým provedením.

3.4.1 Katalyzátor není povinný.

3.5 Chladič

Záměna intercooleru a jeho chlazení pomocí CO2, vody, ledu je povolené.

4. Palivový systém

4.1 Palivová nádrž

Palivová nádrž musí být sériové výroby bez jakýchkoliv úprav.

4.2 Palivové čerpadlo

Jsou povoleny libovolná čerpadla.

4.3 Rozvod paliva

Rozvod paliva musí být sériové výroby, regulátor tlaku paliva může být vyměněn.

4.4 Palivo

Je povolené používat jen paliva běžně dostupné na čerpacích stanicích.

5. Elektrický systém

5.1 Akumulátor

Je možné použit libovolný akumulátor.

5.2 Hlavní odpojovač

Není povinný.

5.3 Osvětlení

Musí byt schváleno pro provoz na pozemních komunikacích.

5.4 Řídící jednotka

Je možné použít libovolnou.

6. Převody

6.1 Spojka

Libovolná.

6.2 Převodovka

Převodovka sériová s možností úpravy převodů a počtu převodových stupňů. Je možná i výměna převodovky za jinou, ale musí byt zachován systém řazení (automat, manual). Použití sekvenční převodovky je povoleno. Druh pohonu musí zůstat stejné jako v sériovém provedení.

6.3 Diferenciál

Libovolný.

6.4 Spojovací hřídele

Libovolné

7. Zavěšení

7.1 Přední náprava

Sériová s možnosti úprav schválených pro provoz na pozemních komunikacích

7.2 Zadní náprava

Sériová s možnosti úprav schválených pro provoz na pozemních komunikacích

8. Kola

Mohou být použita libovolná kola, která jsou překryta blatníkem při horním pohledu. Použití dojezdových kol je zakázáno

8.1  Pneumatiky

Pneumatiky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích s označením „E", s minimální hloubkou dezénu 1,6mm. Povoleno je také použit pneumatiky s US homologaci a označenim ET Street.

8.2 Rezervní kolo

Není povinné

8.3 Podpůrná kola s rámem

Použití je povoleno ve všech třídách.

9. Brzdový systém

9.1 Všeobecně

Brzdový systém musí být dvouokruhového provedení.

10. Prostor pro posádku

10.1 Interiér

Vozidlo musí mít zachováno počet míst k sedění jako je uvedeno v technickém průkaze, ochranné a izolační části interiéru musí zůstat namontované, vyjma zadního plata u 3dv a 5dv automobilů. Všechny bezpečnostní prvky, které jsou stanoveny pro provoz na pozemních komunikacích, musí zůstat namontovány na vozidle.

10.1.1 Nádoba na “Nitro”.

V prostoru pro posádku mohou být nádoby pro systém “Nitro”, kdy však musí být zabezpečené minimálně dvěma kovovými pásy. Všechny části zařízení „Nitro“ musí být ohnivzdorné. Plastové potrubí je zakázáno.

10.2 Ochranná klec

Není povinná.

10.3 Sedadla

Sedadlo jezdce a spolujezdce může být nahrazeno sportovním sedadlem s integrovanou opěrkou hlavy, kdy uchycení nesmí mít provizorní charakter (posoudí technický komisař při přejímce vozidla).

10.4 Bezpečnostní pásy

Bezpečnostní pásy jsou povinné, je možná výměna i za sportovní vícebodové.

10.5 Hasící systém, ruční hasicí přístroje

Hasící systém není povinný, ale doporučuje se mít hasicí přístroj v dosahu jezdce.

11. Karosérie

11.1 Materiál

Je dovolené odlehčení karoserie výměnou jednoho kovového dílu karoserie. Karosérie vozidla musí být celistvá, nesmí chybět žádný díl karoserie (kapota, nárazník...)

11.2 Okna

Okna sériová a během závodu uzavřena. Jízda s otevřenou střechou u vozidel „cabrio“ je zakázána, pokud se tato střecha dá uzavřít. Při jízdě bez střechy je nutná ochranná přilba.

11.3 Tažné oka

Sériové tažné oko pro tahání nepojízdného vozidla musí být dostupné a funkční.

12. Aerodynamické prvky

Jsou dovoleny libovolné prvky schválené pro provoz na pozemních komunikacích.

13. Povolené změny a doplňky

Všechno co není těmito předpisy povolené, je zakázané.

II. Kategorie „Profi“

1. Všeobecně

Vozidla jsou určena pro automobilový sport. Vozidlo nemusí mít technický ani sportovní průkaz vozidla.

2. Rozměry a hmotnosti

2.1 Rozměry

Maximální šířka vozidla je 2m.

2.2 Hmotnosti

Minimální hmotnost vozidla je 580 kg pro danou kategorii. V případě nižší váhy, zařadí vozidlo do příslušné kategorie technický komisař.

3. Motor

3.1 Všeobecně

Je povolený libovolný typ motoru s libovolným množstvím úprav. Změna polohy motoru je libovolná při dodržení níže uvedených podmínek. Vstřikování vody (směs vody a alkoholu) je povoleno a není bráno jako přeplňování.

3.2 Objem motoru

Libovolný

3.3 Přeplňování

Přeplňování je povolené, bez omezení přívodu vzduchu.

3.3.1 Přeplňování motoru „Nitro“

„Nitro“ je povolené.

3.4 Výfukový systém, katalyzátor

Úprava výfukového systému je dovolena. Výfukový systém musí v každém případě umožnit odvod výfukových plynů mimo karoserii a prostor pro posádku. Katalyzátor není povinný.

3.5  Chladič

Typ a kapacita není omezena, nesmí zasahovat do prostoru pro posádku.

4. Palivový systém

4.1 Palivová nádrž

4.1.1 Palivová nádrž může být ze sériového vozidla, bez úprav a viditelných známek poškození. Může být také použita i bezpečnostní palivová nádrž, umístěna uvnitř vozidla a zabezpečena proti úniku paliva při převrácení vozidla. Odvzdušnění této palivové nádrže nesmí vyúsťovat do prostoru pro posádku.
4.1.2 Uzávěr palivové nádrže je libovolný, kdy však nesmí přesahovat přes karoserii a nesmí umožnit únik paliva.

4.2 Palivová čerpadla

Palivová čerpadla jsou libovolná.

4.3 Rozvod paliva

Rozvod paliva nemusí být sériové výroby.

4.4 Palivo

Lze používat libovolné palivo.

5. Elektrický systém

5.1 Akumulátor

Je možné použit libovolný akumulátor a tento libovolně umístit ve vozidle, kdy však tento musí byt zabezpečen.

5.2 Hlavní odpojovač

Není povinný.

5.3 Osvětlení

Není povinné.

5.4 Řídící jednotka

Libovolná.

6. Převody

Libovolné.

6.1 Spojka

Libovolná.

6.2 Převodovka

Libovolná.

6.3 Diferenciál

Libovolný.

6.4 Spojovací hřídele

Libovolné.

7. Zavěšení

7.1 Přední náprava

Libovolná.

7.2 Zadní náprava

Libovolná.

8. Kola

8.1 Pneumatiky

Pneumatiky typu "slick" jsou povolené bez omezení.

8.2 Kola

Je povoleno použití libovolných kol a podložek mezi kolo a náboj. Použití dojezdových kol je zakázáno.

8.3 Podpůrná kola s rámem

Je povoleno ve všech třídách.

9. Brzdový systém

Brzdový systém musí byt dvojokruhový. V případě, že je jednookruhový, tak musí být vozidlo vybaveno brzdovým padákem. Ve vyjímečných případech je možné použít motocyklové nebo zakázkové komponenty, které posoudí technický komisař.

10. Prostor pro posádku

10.1 Definice

Prostor posádky ve vozidle je ohraničen vnitřními plochami podlahy, střech, dveřmi, příčkou oddělující motorový prostor.
Jakékoliv potrubí vedoucí tímto prostorem musí byt účinně zakryté, tak aby nedošlo k úniku kapalin do prostoru posádky.
Motor musí být oddělený pevnou příčkou od prostoru pro posádku.

V případě umístění motoru do prostoru pro posádku musí být:
a) zabezpečený dostatečný prostor pro jezdce, který nesmí být omezený v pohybech a ovládaní vozidla.
b) kryt oddělující prostor posádky od motoru, převodovky, spojovacích hřídelí / řetězů apod. musí mít dostatečnou pevnost, aby zabránil proniknutí dílů do prostoru posádky.
c) v případě řetězového převodu musí být tento od prostoru posádky navíc oddělený samostatným krytem z ocelového plechu o tloušťce min. 2 mm.

10.1.1 Nádoba na “Nitro”

V prostoru pro posádku mohou být nádoby pro systém “Nitro”, kdy však musí být zabezpečeny minimálně dvěma kovovými pásy. Všechny části zařízení „Nitro“ musí být ohnivzdorné. Plastové potrubí je zakázáno.

10.2 Ochranná klec

Není povinná.

10.3 Sedadla

Sedadlo jezdce může byt nahrazené sportovním sedadlem. Ostatní sedadla mohou byt odstraněna.

10.4 Bezpečnostní pásy

Bezpečnostní pásy jsou povinné, je možná výměna za sportovní vícebodové.

10.5 Hasící systém, ruční hasicí přístroje

Hasící systém není povinný, ale doporučuje se mít hasicí přístroj v dosahu jezdce.

11. Karosérie

Je povolené odlehčení karoserie výměnou kovových dílu za plastové, přičemž musí zůstat zachována silueta vozidla.

11.1 Okna

Všechny boční a zadní skla můžou byt nahrazeny materiálem netříštivého polykarbonátového typu.

11.1.1 Vnitřní obložení dveří a stropu

Je možné toto odstranit.

12. Aerodynamické prvky

Jsou dovolené libovolné prvky.

13. Povolené změny a doplňky

Všechno co není těmito předpisy povolené, je zakázané.

`